Lietuvių | English | Русский | Svetainės medis

NSĮS narių įmonėse dirba 972 neįgalieji Tinklalapis atnaujintas 2012-01-09


TEKSTO DYDIS A A A

Apie NSĮS    Naujienos        SIŪLOME DARBĄ    Naudingos nuorodos    Statistinė informacija    Klausimai-atsakymai    Kontaktai    Vykdomi projektai    NSĮS sukurtas filmas   
 

 

NSĮS nariai:
  Pagal įmonės pavadinimą  
 
  Pagal veiklos sritį  
 
IĮ "Eurotela"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Languvita"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Linkris"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
VšĮ "Socialinių projektų centras"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Klaipėdos banga"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Informacijos saugumo agentūra"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Saberta"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Elkada"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Metras"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Atropa"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Verslo bitė"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Socialinis institutas"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Faktumas"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Viremida"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Lyderio grupė"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Statybų techniniai sprendimai“
Apie mus
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
 
 
Naujienos
2015-09-24
Nauja techninių pagalbos priemonių skyrimo tvarka reikalauja atsakingesnio jų vartotojų požiūrio Plačiau
 
2015-09-24
Bendras Latvijos-Lietuvos projektas „Neįgalių socialinių įmonių konkurencingumo didinimas“ Plačiau
 
Skaityti visas naujienas

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos skyrius, išnagrinėjęs perkančiųjų organizacijų 2013 metais gautus kreipimusis dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygų keitimo, teikia informaciją apie dažniausiai pasitaikančius Viešųjų

Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Prevencijos skyrius išnagrinėjo perkančiųjų organizacijų 2013 metais gautus kreipimusis dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių (toliau – pirkimo sutartis) sąlygų keitimo ir teikia informaciją apie dažniausiai pasitaikančius Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Įstatymas) pažeidimus:

1. Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies pažeidimas (sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos):
Pavyzdžiui:
• Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nustatė, kad „sutartyje nustatyta fiksuota kaina perskaičiuojama kiekvienų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d., jei kainų pokytis lyginant einamųjų metų atitinkamo pusmečio kainas su praėjusių metų to paties pusmečio kainomis yra didesnis kaip 2 proc.“. Sudarant pirkimo sutartį, joje buvo nustatytos kitos nei pirkimo dokumentuose sąlygos dėl kainos perskaičiavimo, t.y. kad „sutartyje fiksuota kaina bus perskaičiuojama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui ir (ar) pasikeitus minimaliam darbo užmokesčiui“. Tuo perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatas ir neužtikrino Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų laikymosi;
• Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija aiškiai nurodė, kad perka mokinių maitinimo paslaugas, t.y. pusryčių ir pietų pagal nustatytus reikalavimus paruošimo paslaugas. Sudarant pirkimo sutartį, perkančioji organizacija į pirkimo sutartį įtraukė ir priešpiečių mokiniams paruošimą, t.y. papildomas paslaugas, kurių nebuvo pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija, sudarant pirkimo sutartį įrašydama papildomas paslaugas, kurios nebuvo nurodytos pirkimo dokumentuose, pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatas ir neužtikrino Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų laikymosi.

2. Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies pažeidimas (pirkimo sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Tarnybos sutikimas).
Tarnybos sutikimo nereikia Įstatyme nustatytais atvejais, taip pat jei pirkimo dokumentuose ir atitinkamai pirkimo sutartyje: numatyta pirkimo sutarties keitimo galimybė ir nustatytos tikslios, aiškios, nedviprasmiškos sąlygos, kurioms esant tam tikros pirkimo sutarties nuostatos gali būti keičiamos.
Pavyzdžiui:
• pirkimo sutarties nuostata „Užsakovas turi teisę inicijuoti ir siūlyti tam tikrus pakeitimus, kurie yra neišvengiami sutarties tikslams pasiekti“, kuria remdamasi perkančioji organizacija be Tarnybos sutikimo atsisako tam tikrų paslaugų (darbų) dalies, yra nepakankama vykdyti tokius pirkimo sutarties pakeitimus be Tarnybos sutikimo, kadangi nėra tiksliai ir aiškiai nurodytos sąlygos, kurioms esant paslaugų (darbų) dalies galima atsisakyti, ir nėra numatyta galimų atsisakyti paslaugų (darbų) apimtis (rekomenduojama nurodyti galimą atsisakomų paslaugų (darbų) procentą, pvz., 20 proc.);
• pirkimo sutarties nuostata „atsiradus ne nuo tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, galima prekės modelį keisti kitu“ yra nepakankama keisti pirkimo sutarties sąlygas be Tarnybos sutikimo. Tarnybos nuomone, norint keisti pirkimo sutartį be Tarnybos sutikimo, turi būti įvardintos konkrečios aplinkybės, kurioms atsiradus tam tikro modelio prekė gali būti pakeista kito modelio preke, pavyzdžiui, „jei pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad XX modelio monitoriai nebegaminami ir tiekėjas pateikia gamintojo patvirtinimą, kad XX modelio monitoriai nebegaminami, tiekėjas vietoj XX modelio monitorių turi teisę pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų monitorius, nedidinant prekės kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų pirkimo sutarties sąlygų“;
• pirkimo sutarties nuostata „atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, darbų vykdymas gali būti sustabdytas. Tokiu atveju rangovas turi teisę į darbų vykdymo terminų pratęsimą“ yra nepakankama pirkimo sutarties keitimui be Tarnybos sutikimo. Tarnybos nuomone, turi būti nurodytos konkrečios aplinkybės, kurioms atsiradus darbų (jų dalies) vykdymas gali būti sustabdytas (pavyzdžiui, dėl sustabdyto perkančiajai organizacijai finansavimo). Taip pat darbų (jų dalies) sustabdymas, Tarnybos nuomone, neturėtų būti neterminuotas, todėl rekomenduojama nustatyti galimą maksimalų darbų (jų dalies) sustabdymo terminą (pavyzdžiui, dėl sustabdyto perkančiajai organizacijai finansavimo, rangovo darbų (jų dalies) vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip <...>). Tarnybos nuomone, turi būti aiškiai nurodytas ir darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimo terminas, kai išnyksta aplinkybės, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas (pavyzdžiui, dėl perkančiajai organizacijai sustabdyto finansavimo rangovo darbų (jų dalies) vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip <...>. Darbų (jų dalies) vykdymo sustabdymas įforminamas raštu. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal pirkimo sutartį buvo likęs rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas“;
• pirkimo sutarties nuostata „dėl nenumatytų aplinkybių sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelktą subrangovą kitu subrangovu. Toks pakeitimas įforminamas raštiškai“ yra nepakankama keisti pirkimo sutarties sąlygas be Tarnybos sutikimo, nes nėra nustatytos aplinkybės, kurioms atsiradus, subrangovas gali būti keičiamas kitu (pavyzdžiui, subrangovo bankroto atveju). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad, jei pirkimo dokumentuose subrangovams buvo keliami tam tikri kvalifikacijos reikalavimai, turi būti nustatoma, kad pirkimo sutarties vykdymo metu pasinaudojus galimybe keisti pasitelktą subrangovą kitu, naujas subrangovas turi atitikti tuos kvalifikacinius reikalavimus, kurie buvo nustatyti pasitelkiamam subrangovui pirkimo dokumentuose;
• pirkimo sutartyje nustatyta, kad „perkančioji organizacija perka savo darbuotojų tarnybinių kelionių 7 konkrečiais maršrutais aptarnavimo paslaugas. Paslaugos perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Per vienerius metus planuojamos 4 tarnybinės kelionės, o galima šio kiekio paklaida – 10 proc.“. Pirkimo sutarties vykdymo metu vietoj stažuotės vienu iš septynių, pirkimo sutartyje aiškiai nustatytų maršrutų, perkančioji organizacija įsigijo kelionę nauju maršrutu, kuris nebuvo numatytas nei pirkimo dokumentuose, nei atitinkamai pirkimo sutartyje, taip pažeisdama Įstatymo 18 straipsnio 8 dalį. Atkreiptinas dėmesys, kad Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 54-2151, Nr. 81-3410) (toliau – Rekomendacijos) 15.5 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Įstatyme nustatytus principus, negali keisti pirkimo sutarties sąlygų, jeigu viešojo pirkimo objektas pakeičiamas taip, kad pakeitimu į pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
• pirkimo sutartyje nustatyta, kad „perkančioji organizacija už suteiktas paslaugas atsiskaitys per 30 dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos“. Pirkimo sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija, su tiekėju pasirašiusi papildomą susitarimą, kuriame nustatyta, jog tiekėjui bus mokamas X dydžio avansas, pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas. Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka yra viena iš esminių pirkimo sutarties sąlygų, kuri iš anksto turi būti žinoma visiems tiekėjams, siekiantiems dalyvauti viešajame pirkime, ir kurios turi būti laikomasi vykdant pirkimo sutartį. Rekomendacijų 15.7 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Įstatyme nustatytus principus, negali keisti pirkimo sutarties sąlygų, jei dėl pirkimo sutarties sąlygų pakeitimo pasikeičia ekonominė galiojančios pirkimo sutarties pusiausvyra tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo numatyta galiojančioje pirkimo sutartyje. Aptariamu atveju pakeičiant atsiskaitymo ir mokėjimo tvarką tiekėjo naudai (tiekėjui sumokant avansą), pažeidžiamos Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatos, neužtikrinamas Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, skaidrumo principų laikymasis.

Taip pat Tarnyba, išanalizavusi perkančiųjų organizacijų 2013 metais pateiktus prašymus dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, atkreipia perkančiųjų organizacijų dėmesį į šiuos aspektus:
• Tarnyba siūlo pirkimo dokumentuose (atitinkamai pirkimo sutartyje) neapibrėžti tam tikrų darbų vykdymo, paslaugų suteikimo, prekių pristatymo termino konkrečia data (pvz., iki 2013-06-08), kadangi, užsitęsus pirkimo procedūroms, dažnai pirkimo sutartis pasirašoma vėliau nei buvo planuota. Rekomenduojama vietoj darbų atlikimo, paslaugų suteikimo ar prekių pristatymo termino, apibrėžto konkrečia data, nustatyti darbų atlikimo, paslaugų teikimo, prekių pristatymo terminus tam tikru laikotarpiu, - dienomis, mėnesiais, metais (pavyzdžiui, rangos darbai turi būti atlikti per 10 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo dienos (ar kita sąlyga, nuo kurios bus pradedamas skaičiuoti darbų atlikimo terminas));
• Pirkimo sutartyse dažnai buvo nustatomas užsakovo rezervas, kuris, pirkimo sutarties vykdymo metu atsisakius dalies darbų, būdavo didinamas tų atsisakomų darbų verte. Lėšos, sutaupytos atsisakius dalies darbų, Tarnybos nuomone, nėra užsakovo rezervo dalis, todėl, atsisakius dalies darbų, jų verte negali didėti užsakovo rezervas, t.y. atsisakomų darbų verte turi mažėti bendra pirkimo sutarties vertė, o užsakovo rezervas turi būti skaičiuojamas nuo likusios pirkimo sutarties vertės (t.y. vertės, kuri lieka sumažinus pirkimo sutarties vertę atsisakomų darbų verte) nustatytu procentiniu dydžiu.
• Nors Tarnybos sutikimo nereikia, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be PVM) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą, tačiau tokiu atveju perkančiajai organizacijai išlieka pareiga užtikrinti, kad keičiant pirkimo sutartį, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų principai ir viešųjų pirkimų tikslas;
• Perkančioji organizacija, siekdama pakeisti tam tikras pirkimo sutarties nuostatas, turi pareigą kreiptis į Tarnybą sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas ne po to, kai pirkimo sutarties pakeitimai jau atlikti, o prieš atliekant atitinkamus pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus. Atkreipiame dėmesį, kad atvejai, kai perkančioji organizacija be Tarnybos sutikimo atlieka pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus ir tik vėliau kreipiasi į Tarnybą pritarimo tokiems (jau atliktiems) pakeitimams, formuoja ydingą praktiką, dėl ko Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies imperatyvios nuostatos tampa deklaratyviomis. Atkreipiame dėmesį, kad Tarnyba nenagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymų pritarti jau atliktiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams.

 

Informacijos šaltinis www.vpt.lt